C++ Penjumalah, Perkalian | Int Pilih


     ini hampir sama pada program sebelumnya yaitu penjumalah dan perkaian, bedanay disini anda diberi pilahan ketika anda memilih satu maka akan melakukan instruksi penjumlahan dan apabila anda memilih 2 maka melakukan instruksi perkalian.

#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main()
{
    int pilih;
    cout<<"Pilih Program yang ingin dijalankan [1/2]=";
    cin>>pilih;

    if (pilih==1)
    {
        int a,b,c,jumlah;
        cout<<"Masukkan Nilai Pertama =";
        cin>>a;
        cout<<endl;
        cout<<"Masukkan Nilai Kedua = ";
        cin>>b;
        cout<<endl;

        c=a+b;

        cout<<"Jumlah = "<<c<<endl;

    }
    else if (pilih==2)
    {
        int d,e,f,hasil;
        cout<<"Masukkan Nilai Pertama =";
        cin>>d;
        cout<<endl;
        cout<<"Masukkan Nilai Kedua = ";
        cin>>e;
        cout<<endl;

        f=d*e;

        cout<<"Jumlah = "<<f<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"Input Salah";
    }
    return 0;
}


Related Post

close